به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

عکاسی مفهومی (Conseptual)

قرمز

0

غروب پارک آب وآتش

0

انكسار

0

رشد

0

دعوت

0

هجمه

0

دری به روشنایی

0

یکه تاز

0

شمع پل خواجو اصفهان

0

محمد رفیعی

0

صفحه‌ها