به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

داستانی

پیوند آسمانی

0

کودک کار

0

بی خانمان

0

بام تهران

1

غسل تعميد

0

كفاشي

0

انزوا

0

پیر خلیج فارس

0

مهر مادری

0