فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

عکاس باشی

دفعات بازدید: 777
منصور رضائی زاده

عکس در روز 22 بهمن ثبت شده نگاه تمسخرآمیز فردی به سوژه خانم عکاس به نظرم جالب آمد

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید