فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

فتوبلاگ اعضا

ارسال ها: 20
آخرین بروزرسانی: س, 01/29/1396 - 09:49
ارسال ها: 26
آخرین بروزرسانی: چ, 09/17/1395 - 18:09
ارسال ها: 3
آخرین بروزرسانی: ش, 10/26/1394 - 17:56
ارسال ها: 9
آخرین بروزرسانی: ي, 10/14/1393 - 14:25
ارسال ها: 10
آخرین بروزرسانی: ي, 06/02/1393 - 20:26
ارسال ها: 19
آخرین بروزرسانی: چ, 03/07/1393 - 11:43
ارسال ها: 1
آخرین بروزرسانی: ش, 12/03/1392 - 14:31
ارسال ها: 2
آخرین بروزرسانی: ي, 11/06/1392 - 03:15
ارسال ها: 5
آخرین بروزرسانی: س, 10/10/1392 - 19:37
ارسال ها: 4
آخرین بروزرسانی: س, 10/10/1392 - 02:39
ارسال ها: 4
آخرین بروزرسانی: س, 10/10/1392 - 00:13
ارسال ها: 11
آخرین بروزرسانی: ي, 10/08/1392 - 23:02
ارسال ها: 10
آخرین بروزرسانی: ش, 10/07/1392 - 14:57
ارسال ها: 1
آخرین بروزرسانی: ج, 10/06/1392 - 17:06
ارسال ها: 1
آخرین بروزرسانی: س, 10/03/1392 - 00:43
ارسال ها: 6
آخرین بروزرسانی: د, 10/02/1392 - 23:08
ارسال ها: 1
آخرین بروزرسانی: ش, 09/02/1392 - 14:15
ارسال ها: 2
آخرین بروزرسانی: ج, 09/01/1392 - 21:46