به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

بسیاری از مردم نگاه می کنند ولی عده کمی از آنها میبینند .

آندره کرتز

پرتره

بازار زنجان

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پسرک چوپان در ارتفاعات الموت

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

کارگر

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

خنده

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
2

عمیق!

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

. . .

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

نگران

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

صفحه‌ها