به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

حیات وحش

تشنگی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پرواز

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

زخمی از پرواز

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

بازگشت

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

لذت دریا

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پرشین کت

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

شادی زایندرود

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

رقص پرندگان بروی زایندرود

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

در انتظار باران

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

شاهین

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

صفحه‌ها