به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

تبلیغاتی

جشن خانه سینما

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پوشاک تن درست

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پوشاک تن درست

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

دود و باروت

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0