به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

آسمان

قانون خطوط سفید

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

آسمان قزوین

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

درخت ابر

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

ماهیگیری...

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

طلوعی زیبا

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

پرواز...

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

غروب

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

قزوین.مسجد النبی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

رفله خورشید

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

خشم طبیعت

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

صفحه‌ها