به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

طبیعت بی جان(Still Life)

نت زندگی ما...

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

روزنه امید

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

فرفره

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
3

تنهایی

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

خشم طبیعت

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0